De Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties vormen een gezamenlijke agenda voor de wereld om een duurzame toekomst voor iedereen te waarborgen. Met ‘duurzaam’ bedoelen we hier toekomstbestendig. Immers, we willen over tien of vijftig jaar nog steeds een leefbare samenleving hebben, waarin jij en je organisatie floreren.

De SDG's bieden een gedeelde to-do-lijst van 17 met elkaar verbonden doelen voor 2030 op ecologisch, sociaal en economisch vlak. De doelen hebben betrekking op kwesties die ons allemaal aangaan, zoals armoede, ongelijkheid, onrechtvaardigheid en klimaatverandering. De realisatie ervan vereist actie van overheden, bedrijven, NGO's (niet-gouvernementele organisaties), wetenschap en burgers uit alle sectoren en op alle niveaus. Hiermee bieden de SDG's grote uitdagingen, maar ook geweldige kansen.

Ter voorbereiding op de sessie
  •  Bekijk de onderstaande info mbt de SDG's.
  •  Daaronder hebben we een opdracht geformuleerd, we willen je vragen deze uit te voeren. 

SDG 1
SDG 2
SDG 3
SDG 4
SDG 5
SDG 6
SDG 7
SDG 8
SDG 9
SDG 10
SDG 11
SDG 12
SDG 13
SDG 14
SDG 15
SDG 16
SDG 17
1. Geen armoede

In dit thema staat het bestrijden van armoede in al haar vormen, zowel in ontwikkelingslanden als in eerste wereldlanden, centraal. Ondanks dat in Nederland iedereen naar school kan en we een relatief rijk land zijn, leven bijna 600.00 huishoudens in armoede.

Het doel is om dit aantal tegen 2030 gehalveerd te hebben. Hiervoor is het onder andere nodig om betere systemen op het gebied van sociale zekerheden in te richten: het moet niet mogelijk zijn dat mensen in armoede kunnen raken door werkloosheid, ziekte, ouderdom of een handicap. Lees verder...
2. Geen honger

In 2050 zal de wereldbevolking zijn toegenomen tot zeker negen miljard mensen en dit betekent dat de voedselproductie omhoog moet, zonder ecosystemen aan te tasten. Hiervoor is het slimmer en duurzamer produceren en verwerken van voedsel en het verminderen van voedselverspilling essentieel.

Het doel is om de voedselproductie en -verwerking zo in te richten dat mensen overal toegang hebben tot gezond, voedzaam en voldoende eten, het hele jaar door.
Lees verder...
3. Goede gezondheid en welzijn

Dit thema gaat over gezondheid en welzijn voor iedereen van jong tot oud. De doelstelling is dat iedereen toegang heeft tot goede gezondheidszorg en het welzijn bevorderd wordt. In Azië en Afrika richt dit thema zich met name op kinder- en moedersterfte.

Op wereldwijd niveau kijkt men ook naar het uitroeien van epidemieën, de preventie van misbruik van verslavende middelen, het verminderen van verkeersongevallen, toegang tot ziekteverzekeringen en onderzoek naar ziekten, vaccins en medicijnen. Lees verder...
4. Kwaliteitsonderwijs

Dit thema gaat over primair, secundair en tertiair onderwijs. In 2030 moet iedereen inclusieve toegang hebben tot kwaliteitsonderwijs en de mogelijkheid hebben om een leven lang te leren.

Iedereen moet kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten, diversiteit, mondiaal burgerschap en gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Lees verder...
5. Gendergelijkheid

Het bereiken van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen staat centraal in dit thema. Vrouwen moeten evenveel kansen als mannen krijgen om mee te beslissen in de politiek, economie en het openbare leven.

Uitbuiting, mensenhandel en geweld, specifiek tegen vrouwen, moet stoppen.
Lees verder...
6. Schoon water en sanitair

Er is genoeg schoon drinkwater voor iedereen op de wereld, maar door problemen zoals een slechte infrastructuur of economie, sterven er elk jaar nog miljoenen mensen ter wereld aan ziekten die veroorzaakt worden door vervuild drinkwater of slechte hygiëne. Ook wordt er nog steeds veel afval weggegooid in water en wordt er veel water verspilt.

Om de kwaliteit van water te verbeteren moet de vervuiling stoppen en afvalwater moet beter gezuiverd worden. De doelstelling van dit thema is dat iedereen toegang heeft tot duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen. Lees verder...
7. Betaalbare en duurzame energie

Voor onze welvaart en welzijn hebben we energie nodig: onze maatschappij zou niet kunnen draaien en zich niet kunnen ontwikkelen zonder energie. Echter, energie wordt veelal nog opgewekt met vervuilende en schaars wordende grondstoffen. Daarom is het belangrijk dat we overgaan op duurzame energie uit zon, wind en water.

De doelstelling is om iedereen toegang te bieden tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie. Lees verder...
8. Waardig werk en economische groei

Dit thema draait om inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen. Dit betekent dat iedereen die kan werken de mogelijkheid moet hebben om te kunnen werken, onder goede werkomstandigheden.

Deze banen moeten economische groei stimuleren zonder het milieu aan te tasten. Een van de subdoelstellingen is om kinderarbeid, mensenhandel en slavernij te eindigen. Lees verder...
9. Industrie, innovatie en infrastructuur

Dit thema gaat over infrastructuur, industrialisering en innovatie. Een samenleving zonder internet is al bijna niet meer voor te stellen, en met de komst hiervan is de wereld veel kleiner geworden. Zakendoen met China of op de hoogte blijven van avonturen van een familielid in Peru: dit is makkelijker geworden met internet.

Met betere infrastructuur wordt het makkelijker de andere doelstellingen te behalen en gaat de levenskwaliteit omhoog. Deze doelstelling omvat het bouwen van veerkrachtige infrastructuur, het bevorderen van inclusieve en duurzame industrialisering en het stimuleren van innovatie. Lees verder...
10. Ongelijkheid verminderen

In dit thema staan het verminderen van ongelijkheden centraal. Tussen mensen ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst, geloof of andere status, én tussen landen.

De ongelijkheden moeten verminderd worden als het gaat over inkomens, rechten, kansen en betrokkenheid in de samenleving. Lees verder...
11. Duurzame steden en gemeenschappen

Dit thema draait om de stad of samenleving van de toekomst, met toegang tot adequate, veilige, betaalbare en duurzame huisvesting, transport-, energie- en watervoorzieningen voor iedereen. Meer dan de helft van de wereldpopulatie woont in een stad en dit getal neemt alleen maar toe. Het is een enorme uitdaging om al deze mensen, ook in Nederland, op een relatief klein stuk grond op een duurzame manier te laten wonen, werken en leven.

De doelstelling is om steden en gemeenschappen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam te maken. Lees verder...
12. Verantwoorde consumptie en productie

Onder dit thema vallen onderwerpen als ‘efficiënt gebruik van grondstoffen, energie en water’, ‘Circulaire Economie’, ‘voedselverspilling’ en ‘hergebruik en recycling’. Met een groeiende wereldbevolking moeten we meer produceren met minder grondstoffen, energie en water. De vervuiling in water, lucht en bodem wat het resultaat is van productie moet omlaag. Daarnaast moeten producten zo ontworpen worden dat ze hergebruikt, gerepareerd en gerecycled kunnen worden.

De doelstelling is om duurzame consumptie- en productiepatronen te verzekeren. Lees verder...
13. Klimaatactie

Tijdens de klimaattop in Parijs in 2015 is afgesproken om de opwarming van de Aarde onder 2°C te houden en de uitstoot van broeikasgassen sterk te reduceren. Omdat sommige gebieden hierdoor te droog worden en de zeespiegel stijgt, worden hele regio’s onleefbaar. Bovendien krijgen we te vaker maken met extreem weer, wat niet ten goede komt aan leefbaarheid en voedselzekerheid.

Deze doelstelling draait om het tegengaan van klimaatverandering en haar impact. Lees verder...
14. Leven in het water

Ongeveer 70% van het aardoppervlak is bedekt door water; de aarde wordt niet voor niets ‘de blauwe planeet’ genoemd. Oceanen zijn met hun temperatuur, stromingen en ecosystemen de motor van het leven op land. Ons weer, eten, drinken en zelfs de lucht die we inademen is afhankelijk van de zee.

Het behoud en het duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen is waar deze doelstelling zich op richt. Lees verder...
15. Leven op het land

Bossen bedekken ongeveer 30 procent van het landoppervlak van de aarde. Naast dat ze belangrijk zijn voor de voedselveiligheid en het bieden van onderdak, zijn ze ook essentieel voor het tegengaan van klimaatverandering en het beschermen van de biodiversiteit. We verliezen jaarlijks 13 miljoen hectare bos door ontbossing, waarvan we 3,6 miljard hectare aan land verliezen door woestijnvorming.

Het beschermen, herstellen en bevorderen van duurzaam gebruik van ecosystemen, het duurzaam beheer van bossen en het bestrijden van woestijnvorming en landdegradatie vallen onder dit thema. Daarnaast is het stoppen van het verlies aan biodiversiteit een belangrijk aspect. Lees verder...
16. Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Zonder vrede, veiligheid en gerechtigheid is een duurzame en inclusieve wereld niet haalbaar. Vrede, veiligheid en rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom: ze versterken elkaar.

Deze doelstelling richt zich op het bevorderen van vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, het verzekeren van toegang tot justitie voor iedereen en het creëren van op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en open instellingen. Hiermee moet een einde komen aan corruptie, geweld, uitbuiting, diefstal en belastingontwijking. Lees verder...
17. Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Om alle 17 doelen te behalen in 2030 moeten regeringen, bedrijven, burgers en organisaties samenwerken.

Hierbij zijn gezamenlijke principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau om tot een succes te komen. Lees verder...

Opdracht

Kies de SDG die jij het beste vindt passen bij de organisatie.

  • Bekijk bovenstaande SDG's in detail door erop te klikken.
  • Noteer waarom je deze SDG het beste vindt passen en neem dit mee tijdens de sessie.

Duurzaamheidsstrategie

De SDG's vormen voor ons het uitgangspunt wanneer we bedrijven helpen om een duurzaamheidsstrategie te formuleren en implementeren. Doordat de SDG's een wereldwijde en universele taal bieden, helpen ze je om de voortgang te meten en is het mogelijk om de aanpak te vergelijken met concurrenten en met bedrijven uit andere sectoren en landen.

Bedrijven die kiezen om aan te sluiten bij één of meerdere SDG's laten zien waar zij voor staan. Zij positioneren zich als betekenisvolle onderneming en weten zich positief te onderscheiden. Dit helpt bij het aantrekken en behouden van medewerkers, klanten en goede samenwerkingspartners. Bovendien kun je hiermee voorsorteren op toekomstige bedrijfsrisico's en nieuwe wetgevingen.

We the people
for the Global Goals

De SDG's startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, ongelijkheid en de klimaatverandering. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Achter de 17 doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter.