4. Kwaliteits
onderwijs

Dit thema gaat over primair, secundair en tertiair onderwijs. In 2030 moet iedereen inclusieve toegang hebben tot kwaliteitsonderwijs en de mogelijkheid hebben om een leven lang te leren. Iedereen moet kennis en vaardigheden kunnen opdoen over duurzame ontwikkeling, duurzame levensstijlen, mensenrechten, diversiteit, mondiaal burgerschap en gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

Fontys
Fontys hogescholen stelt studenten in staat hun talenten te ontdekken en zich optimaal en op eigen wijze te ontwikkelen tot startbekwame professionals. Professionals die maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, bijdragen aan innovaties in hun werkveld en zich blijvend ontwikkelen. Ook zijn ze een van de initiatiefnemers voor SDG on Stage, een platform waarop studenten en bedrijven elkaar kunnen vinden voor een stageplaats, waaraan meteen de relevante SDGs gekoppeld zijn. Fontys werkt onder andere aan SDG 4, 11 en 17.

Score Nederland

Nederland doet het goed op het thema onderwijs. We hebben goede scholen, vrijwel iedereen gaat naar school en we hebben relatief weinig mensen die laaggeletterd en/of laaggecijferd zijn. Wel speelt de socio-economische achtergrond van een individu nog een rol in schoolprestaties en is er in ons lespakket nog te weinig aandacht voor duurzaam en inclusief wereldburgerschap. Nederland ligt op schema om de gestelde doelen te halen.

Gebaseerd op het 2019 Europe Sustainable Development Report.